جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 0 0 0 0 0 0 0 0
اوراق مشارکت 0 0 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 42,550 9.04 42,357 9 5,534 1.27 17,874 3.76
وجه نقد 5,284 1.12 5,296 1.12 849 0.19 100 0.02
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 416,088 88.36 416,981 88.57 426,279 97.52 451,567 95.06
سایر دارایی ها 6,986 1.48 6,181 1.31 4,446 1.02 5,512 1.16
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0