دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت سبد گردان نوویرا 510,000 %51.00
2 شرکت طلای سرخ گلشید ایرانیان 490,000 %49.00