اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای کشاورزی است و اکثر وجوه خود را صرف خرید گواهی سپرده کالا می‌کند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1- گواهی سپرده کالایی زعفران، زعفران پوشال، زیره سبز و پسته حداقل 70 درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق
2- اوراق مشتقه مبتنی بر زعفران، زعفران پوشال، زیره سبز و پسته حداکثر 20 درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق
3- تعهد خالص موقعیت‌های بدون پوشش در قراردادهای مشتقه مبتنی بر زعفران، زعفران پوشال، زیره سبز و پسته حداکثر 50 درصد از ارزش کل دارایی¬های صندوق در زمان اتخاذ موقعیت
4- اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله زعفران، زعفران پوشال، زیره سبز و پسته حداکثر 5 درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق